Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.fornito.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 1.

 

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: FORNITO  z siedzibą w Goszczanowie (98-215) przy ulicy Łąkowej 4.
2. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP: 8272323419, REGON: 385952558
3. Numer rachunku bankowego: 05 1140 2004 0000 3302 7994 3678
4. Adres do korespondencji i przesyłek FORNITO, ul. Łąkowa 4, 98-215 Goszczanów

5. Dane do kontaktu: tel. +48 663 335 359
6. Zakres działalności – sprzedaż internetowa
7. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie FORNITO jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym regulaminie i zamówieniu.
8. Każdy Klient składający zamówienie w sklepie FORNITO jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

2. Oferta

 

1. Towary oferowane w sklepie FORNITO są produktami świeżymi, wymagającymi przechowywania w warunkach chłodzonych.
2. Sklep FORNITO może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.
3. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy
4. Oferta sklepu FORNITO obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zamówienia

1. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie FORNITO jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych sklepu FORNITO
2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.
3. Klient, który zarejestruje konto w sklepie FORNITO ma prawo do usunięcia konta i wyrejestrowania się ze sklepu FORNITO w dowolnym momencie.

4. Klient po złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep FORNITO dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a sklepem FORNITO.
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego.
8. Sklep FORNITO zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

 

4. Płatności

1. Cenę należną sklepowi FORNITO wraz z innymi należnymi opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w sklepie

FORNITO:
a. płatność online za pomocą systemu przelewy24, prowadzącym działalność pod adresem www.przelewy24.pl
b. przedpłata przelewem na konto bankowe o numerze 05 1140 2004 0000 3302 7994 3678. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Mbank.
2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 4.2 wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sklepu FORNITO, zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

5. Wysyłka

1. Zamówione towary są dostarczane w bezpiecznym opakowaniu utrzymującym bezpieczeństwo w czasie transportu w poniższy sposób:
Wysyłamy produkty codziennie za pomocą Kurier DPD oraz paczkomaty InPost:
2. Koszty dostawy wynoszą:
Kurier – 16 zł

Kurier pobranie – 22 zł

Paczkomaty – 14zł

3. Odbiór osobisty możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu z ulicy Łąkowej 4, 98-215 Goszczanów (nie wszystkie produkty są dostępne pod tym adresem)
4. Sklep FORNITO dołącza rachunek do zamówienia w formie pliku PDF wysyłanego na adres email zamawiającego w dniu wysyłki zamówienia.
5. Sklep FORNITO nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie sklepu FORNITO lub nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie.
6. Przed odebraniem przesyłki, klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
7. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

6. Zwroty

1. Zasady zwrotów dostępne pod adresem: ZWROTY

 

7. Reklamacje.

1.  Zasady reklamacji dostępne pod adresem: REKLAMACJE

 

8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest FORNITO, ul. Łąkowa 4, 98-215 Goszczanów

2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
3. Sklep FORNITO na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.
5. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail: kontakt@fornito.pl

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej www.fornito.pl